Administrative Officer

Stellenbosch University - Stellenbosch, Western Cape

Duties/Pligte Algemene administratiewe take ter ondersteuning van die Direkteur: Navorsingskontrakte en die Regsadviseurs.
Die take sal insluit (maar is nie noodwendig beperk tot):


 • Eerste vlak deurgaan van navorsings- en navorsingsverwante kontrakte (onder andere nagaan vir volledigheid in oorleg met n kontrolelys);
 • Koördinering van die werksvloei in die navorsingskontrakkantoor;
 • Skakeling met verskeie steunafdelings binne die US, asook met navorsers en buite instansies;
 • Data vaslegging op die kontrak databasis, wat onder andere kontrakregistrasie insluit;
 • Opvolg van onafgehandelde kontrakaangeleenthede namens die regsadviseurs;
 • Instandhouding van die Delegasie-register;
 • Hantering van telefoniese en e-pos navrae;
 • Algemene administratiewe take soos liassering, koerier, foto-kopieërwerk, ens.

General administrative duties in support of the Director: Research Contracts and Legal Advisors
The tasks will include (but are not necessarily limited to):

 • First-level review of research and research-related contracts (such as checking for completeness in accordance with a checklist);
 • Coordinating the workflow in the research contracts office;
 • Liaising with different support divisions within SU and external institutions;
 • Data capturing on the contract database, which includes contract registration;
 • Following up on outstanding contractual matters on behalf of the legal advisors;
 • Maintaining the delegation register;
 • Handling telephonic and e-mail enquiries;
 • General administrative tasks, e.g. filing, courier, copying, etc.

Job Requirements/Pos Vereistes
 • 'n Toepaslike tersiêre kwalifikasie gelykstaande aan NQF vlak 5;
 • Minstens twee jaar se toepaslike werkservaring;
 • Rekenaarvaardigheid in MS Office - Word, Excel, Outlook;
 • Die vermoë om effektief onder druk te kan funksioneer;
 • Inisiatief, akuuraatheid, effektiwiteit en goeie organisasie vaardighede;
 • Die vermoë om onafhanklik asook as deel van `n span te kan werk;
 • Goeie interpersoonlike en kommunikasievaardighede, insluitend kommunikasie met US personeel en buite instansies;
 • Goeie skryf- en taalvaardighede in Engels.

 • A relevant tertiary qualification equal to NQF level 5;
 • At least two years relevant work experience;
 • Computer literacy in MS Office - Word, Excel, Outlook;
 • The ability to effectively function under pressure;
 • Initiative, accuracy, effectiveness and good organisational skills;
 • The ability to work independently and as part of a team;
 • Good interpersonal and communication skills, including communication with SU personnel and external organisations;
 • Good writing and language skills in English.

Recommendation/Aanbeveling
 • Vorige ervaring in n soortgelyke (Hoër Onderwys) omgewing;
 • Goeie skryf- en taalvaardighede in Afrikaans;
 • Vorige ervaring in n kontrakbestuursomgewing.

 • Previous experience in a similar (Higher Education) environment;
 • Good writing and language skills in Afrikaans;
 • Previous experience in a contract management environment.
Apply
Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: [email protected]