Corporate Brand and PR Manager

Stellenbosch University - Stellenbosch, Western Cape
 • Ontwikkel 'n kommunikasie- / openbarebetrekkingestrategie vir die USB-handelsmerk;
 • Bestuur verskille tussen korporatiewe identiteit en korporatiewe reputasie doeltreffend deur 'n toepaslike kombinasie van bemarkingselemente te gebruik;
 • Ontwikkel jaarlikse implementeringsplanne om uitvoering aan die strategie te gee;
 • Hanteer kliëntsegmentering en sorg vir bemarkingsinnovasie wat op belanghebbers gerig is (intern en ekstern);
 • Ontwikkel 'n prestasiematriks met voorafbepaalde doelwitte;
 • Bestuur die begroting vir reklame en promosies;
 • Bestuur die handelsmerk se korporatiewe identiteit en ondersteunende bemarkingsmateriaal;
 • Ontwikkel en bestuur korporatiewe reklameveldtogte vir die USB-handelsmerk;
 • Samewerking met ander spanlede om boeiende inhoud te skep: teks, beeld en video;
 • Hulpverlening om SEO-geleenthede optimaal te benut;
 • Maak seker dat toepaslike inhoud volgens die inhoudbeplanningskalender versprei word;
 • Vestig en bestuur verhoudings met die media en bedryfsjoernaliste;
 • Bestuur inkomende mediaversoeke;
 • Samewerking met die interne span om funksies binne die begroting en volgens gehaltestandaarde aan te bied;
 • Netwerk en benut bedryfsgeleenthede om die USB se handelsmerkprofiel uit te bou;
 • Bestuur die kliëntervaring;
 • Bestuur vennootskappe en borgskappe;
 • Bestuur verhoudings met USB-verwante handelsmerke;
 • Monitor die USB en mededingers se aktiwiteite en stel verbeteringe voor;
 • Doen navorsing, onttrek insigte en stel verbeteringe voor.

 • Developing a communication / public relations strategy for the USB brand;
 • Effectively managing discrepancies between corporate identity and corporate reputation using an appropriate marketing mix of elements;
 • Developing annual implementation plans to deliver strategy;
 • Identifying customer segments and stakeholder-focused marketing innovation (internal and external);
 • Developing appropriate performance metrics against set objectives;
 • A & P budget management;
 • Managing brand CI and collateral;
 • Developing and managing corporate advertising campaigns for the USB brand;
 • Working with others to create compelling content: text, image and video;
 • Assisting with SEO opportunities;
 • Ensuring that relevant content is posted in accordance with the content calendar;
 • Establishing and managing relationships with media/industry journalists;
 • Managing incoming media requests;
 • Working with the internal team to deliver events, within budget, that meet expectations;
 • Networking/ participating in industry events to build a brand profile;
 • Customer experience management;
 • Managing partnerships and sponsorships;
 • Managing relationships with USB related brands;
 • Monitoring USB and competitors’ activities and suggesting improvements;
 • Undertaking research, extracting insights and recommending improvements.

 • Baccalaureusgraad in Bemarking of Besigheidsbestuur, of 'n gelykwaardige kwalifikasie;
 • Minstens vyf jaar se ervaring in bemarking, bemarkingsdienste of handelsmerkbestuur;
 • Die vermoë om onder druk te kan werk;
 • Die bewese vermoë om inisiatief te neem en onafhanklike besluite oor die uitvoer van take te neem;
 • Die lewering van uitsette wat aan die hoogste gehaltestandaarde voldoen;
 • Professionele optrede en 'n professionele voorkoms;
 • Entoesiasties, gemotiveerd, georganiseerd en metodies;
 • 'n Ingesteldheid om probleme proaktief op te los;
 • Die vermoë om in 'n veeltalige omgewing te funksioneer;
 • Rekenaargeletterdheid in MS Office (Word, Excel, PowerPoint en Outlook);
 • Die bereidwilligheid en beskikbaarheid om na ure te werk indien nodig.

 • Bachelor’s degree in Marketing or Business Management, or equivalent qualification;
 • A minimum of five years’ experience in marketing, marketing services, or brand management;
 • The ability to work under pressure;
 • Proven ability to take initiative and to make an independent judgement in performing tasks;
 • The delivery of outputs that comply with the highest quality standards;
 • Professional conduct and a professional appearance;
 • Enthusiastic, self-motivated, organised and methodical;
 • A pro-active problem-solving outlook;
 • The ability to function in a multilingual environment;
 • Computer literacy in MS Office (Word, Excel, PowerPoint and Outlook);
 • Willingness and availability to work after hours if necessary.

 • Werkservaring in die sakesektor of by 'n universiteit.

 • Work experience in the business or university sector.
Apply
Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: [email protected]