Administrative Officer A1

Stellenbosch University - Stellenbosch, Western Cape

Duties/Pligte

 • Verantwoordelik vir navorsings-kapasiteitsbou aktiwiteite soos aangebied deur die Afdeling Navorsingsontwikkeling en -Steun, onder andere:
  • Advertering van aktiwiteite en koördinering van die aanlyn aansoek platvorm;
  • Keuring en registrasie van aansoekers;
  • Koördinering en voorbereiding van werkswinkel lokale en/of webinaars en materiaal vir kapasiteitsbou geleenthede;
  • Reël van spyseniering en toesien na spyseniering tydens geleenthede;
  • Skakeling met sprekers, navorsers, nadoktorale genote, nagraadse studente en ondersteuningskantore met betrekking tot kapasiteitsbou aktiwiteite;
  • Byhou van webtuiste en opnames met betrekking tot kapasiteitsbou aktiwiteite;
  • Byhou van statistieke met betrekking tot kapasiteitsbou aktiwiteite.

 • Verantwoordelik vir navorsingsbefondsing, voor sowel as na die toekenning daarvan, onder andere:
  • Advisering van navorsers, nadoktorale genote en nagraadse studente met betrekking tot geskikte befondsingsgeleenthede;
  • Vaslegging en prosessering van befondsingsaansoeke en uitreik van befondsings uitkomsbriewe;
  • Voorbereiding van befondsingsdokumentasie vir evalueringskomitee beoordeling, of vir die Hoof: Navorsingskapasiteitsontwikkeling & Befondsing;
  • Opdatering van befondsingstatus en oplaai van dokumentasie op die navorsingsinligting bestuurstelsel;
  • Skakeling met hoofde, navorsers, nadoktorale genote en nagraadse studente met betrekking tot navrae en befondsingsaansoek dokumentasie;
  • Skakeling met ondersteuningskantore, bv. Finansies, Menslike Hulpbronne, Navorsingsetiek Kantore, Nagraadse Kantoor, Afdeling Navorsingsontwikkeling;
  • Byhou van webtuiste met betrekking tot befondsingsgeleenthede;
  • Byhou van statistieke met betrekking tot befondsingsaansoeke en -toekennings.

 • Responsible for research capacity building activities hosted by the Research Development and Support Division, including:
  • Advertising of events and coordinating the online application platform;
  • Screening and registration of applicants;
  • Coordinating, preparing workshop venues and/or webinars and material for capacity development events;
  • Arranging for and seeing to catering during events;
  • Liaising with speakers, researchers, postdoctoral fellows, postgraduate students and support offices regarding capacity development activities;
  • Upkeep of website and recordings related to capacity development activities;
  • Upkeep of statistics related to capacity development activities.

 • Responsible for research funding, pre- and post-award, including:
  • Advising researchers, postdoctoral fellows and postgraduate students on suitable funding opportunities;
  • Capturing and processing funding applications and issuing outcome letters;
  • Preparing funding documentation for review committee evaluation, or for Head: Research Capacity Development & Funding;
  • Updating funding status and uploading documents onto the research information management system;
  • Liaising with heads, researchers, postdoctoral fellows and postgraduate students regarding enquiries and funding application documentation;
  • Liaising with support offices, e.g. Finances, Human Resources, Research Ethics Offices, Postgraduate Office, Division for Research Development;
  • Upkeep of website related to funding opportunities;
  • Upkeep of statistics related to funding applications and awards.

Job Requirements/Pos Vereistes
 • Graad 12 sertifikaat;
 • Toepaslike naskoolse kwalifikasie(s) en minstens drie jaar administratiewe ervaring;
 • Bedrewenheid in die MS Office-pakket;
 • Uitstekende mondelinge en skriftelike kommunikasievaardighede in sowel Engels as Afrikaans;
 • Uitstekende interpersoonlike vaardighede met `n sterk ingesteldheid op doeltreffende kliëntediens;
 • Uitstekende organisatoriese en tydsbestuur vaardighede;
 • Noukeurige en akkurate werksvermoë;
 • Die vermoë om goed binne spanverband en onafhanklik te kan funksioneer;
 • Die vermoë om effektief onder druk te funksioneer asook om take te kan organiseer en prioritiseer.

 • Grade 12 certificate;
 • Relevant post-school qualification(s) and at least three years' administrative experience;
 • Proficiency in the MS Office suite;
 • Excellent verbal and written communication skills in both English and Afrikaans;
 • Excellent interpersonal skills with a strong commitment to efficient customer service;
 • Excellent organisational and time management skills;
 • Meticulous and accurate work ability;
 • The ability to work well within a team as well as independently;
 • The ability to work effectively under pressure, as well as to organise and prioritise tasks.

Recommendation/Aanbeveling
 • B-graad kwalifikasie;
 • Ervaring in administratiewe ondersteuning in `n hoër onderwys-omgewing;
 • Ervaring met die reël van werkswinkels, webinaars, opleidingsessies, of kongresse;
 • Ervaring in navorsingsbefondsings-administrasie.

 • B-degree qualification;
 • Experience in administrative support in a higher education environment;
 • Experience in organising workshops, webinars, training events, or conferences;
 • Experience in research funding administration.
Apply
Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: [email protected]