Professor / Associate Professor: Mathematics

Stellenbosch University - Stellenbosch, Western Cape
 • Onderrig van voor- en/of nagraadse Wiskunde-modules;
 • Navorsing en publikasie in hoë-impak ewekniebeoordeelde joernale in ’'n veld verwant aan een van die navorsingsfokusareas van die Afdeling Wiskunde;
 • Werwing van en studieleiding aan nagraadse studente en nadoktorale genote in Wiskunde;
 • Bydrae tot die leierskap van ‘'n bestaande navorsingsgroep in die Afdeling Wiskunde, of vestiging van '’n nuwe navorsingsgroep in ’'n veld verwant
aan een van die navorsingsfokusareas van die Afdeling Wiskunde;
 • Verkryging van navorsingsfondse;
 • Deelname aan akademiese toepaslike departementele en fakulteits-aktiwiteite, soos nodig.

 • Teaching undergraduate and/or postgraduate Mathematics modules;
 • Researching and publishing in high impact peer-reviewed journals in a field aligned to one of the research focus areas in the Mathematics Division;
 • Recruiting and supervising postgraduate students and postdoctoral fellows in Mathematics;
 • Contributing to the leadership of an existing research group in the Mathematics Division, or establishing a new research group in a field aligned to
one of the research focus areas in the Mathematics Division;
 • Securing research funding;
 • Participating in academically relevant departmental and faculty activities, as required.

 • 'n PhD in Wiskunde in '’n veld verwant aan een van die navorsingsfokusareas van die Afdeling Wiskunde;
 • '‘n Gevestigde navorsingsprofiel in minstens een van die navorsingsfokusareas van die Afdeling Wiskunde;
 • Beduidende nasionale erkenning as navorser;
 • Bydra tot die leierskap van '‘n navorsingsgroep;
 • 'n Deurlopende publikasierekord in internasionaal erkende joernale;
 • Bewese uitgebreide ervaring in die ontwikkeling en aanbieding van voorgraadse en nagraadse Wiskunde-modules;
 • 'n Bewys van suksesvolle nagraadse studieleiding op Magister- en PhD-vlak;
 • Bewese vermoë om navorsingsbefondsing vir '‘n volhoubare navorsingsgroep te bekom;
 • 'n Aktiewe nasionale en internasionale navorsingsnetwerk;
 • Goeie mondelinge en skriftelike kommunikasievaardighede in Engels.

Daarbenewens, vir aanstelling as Professor,
 • Bewese leierskapsvermoëns en -ervaring;
 • Beduidende internasionale erkenning as navorser;
 • Bewese betrokkenheid by akademiese dienslewering, wat onder andere kan insluit: optrede as referent vir, en/of redaksielid van navorsingsjoernale
van hoë gehalte, gasspreker, komiteelid van 'n professionele raad.
Aansoekers moet '‘n volledige navorsingsverklaring en onderrigfilosofie indien. Aansoekers wat genooi word vir ‘'n onderhoud sal ‘'n lesing oor sy/haar onlangse navorsing moet aanbied.
 • PhD in Mathematics in a field aligned to one of the research focus areas in the Mathematics Division;
 • An established research profile in at least one of the research focus areas of the Mathematics Division;
 • Significant national recognition as a researcher;
 • Contribution to the leadership of a research group;
 • A sustained publication record in internationally acclaimed journals;
 • Proven competency in developing and offering undergraduate and postgraduate Mathematics modules;
 • Proof of successful postgraduate supervision on Masters and PhD levels;
 • Proven ability to secure research funding to maintain a viable research group;
 • Active national and international research network;
 • Good verbal and written communication skills in English.

In addition, for appointment as Professor,
 • Proven leadership abilities and experience;
 • Significant international recognition as a researcher;
 • Proven involvement in academic service which may include, amongst others, referee and/or editorial board member for high quality research journals,
plenary speaker, committee member of a professional society.
Applicants are required to submit a detailed research statement and teaching philosophy. Applicants invited for interviews will be expected to present a lecture on their recent research.
 • Die vermoë om in Afrikaans te onderrig.

 • Ability to teach in Afrikaans.
Apply
Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: [email protected]